Projekti

Streets mapping

Projekt ima za cilj mapiranje i povezivanje mladih kreativnih scena u Europi. Sve aktivnosti projekta su usmjerene na razvoj i podršku samo-održive mreže glazbenika, strip i animacijskih umjetnika. Projektom i rezultatima umjetničke mreže, umjetnicima će biti omogućeno da podignu svoje znanje o različitim načinima umjetničkog izražavanja i te će dobiti nadahnuće iz različitih kulturnih i umjetničkih perspektiva i pozadina. Suradnja između različitih europskih umjetničkih scena rezultirati će kreativnim, interdisciplinarnim nastupima i proizvodima, čime se povećava, ne samo kvaliteta umjetničke produkcije svake scene, nego i mogućnost predstavljanja europskoj publici

  1. Puni naziv projekta: “Streets: mapiranje i povezivanje mladih kreativnih scena u Europi”
  2. Projektne aktivnosti

•     6-dnevni tečaj za 12 mladih umjetnika o promoviranju umjetničkih proizvoda kroz europsku dimenziju;

•     4 “Art Jam-a” koji će se održati u četri grada (Vranje, Vukovar, Erfurt, Den Haag), a u svakom gradu biti će uključeno 10 mladih umjetnika, 5 domaćih i 5 inozemnih;

•     4 “Showcase-a” u četri grada, koji će se održati u okviru postojećih lokalnih festivala i biti će otvoreni široj javnosti kolega umjetnika, mladih i lokalnih kulturnih organizacija i institucija (4.000 posjetitelja, 80 umjetnika čega 28 međunarodnih);

•     1 javna rasprava u Haagu u kojoj će rezultati projekta biti prezentirani s posebnim naglaskom na privlačenje pozornosti kulturnih dionika, ključnih aktera i institucija smještenih u međunarodnom okruženju u Haagu. Raspravu će moderirati osam stručnjaka sa područja kulture i kreativne, te se očekuje približno 100 posjetitelja;

•     1 web stranica koja će se koristiti za povezivanje europskih kreativne scene, prikupljanje umjetničkih proizvoda koji proizlaze iz projekta, te će biti dostupna širokoj publici kolega umjetnika, organizacija i kulturnih poduzetnika;

•     250 primjeraka DONAU, jedinog nizozemskog magazina posvećenog istočnoj i jugoistočnoj Europi, koji će upoznati nizozemsku javnost sa projektom i njegovim rezultatima;

•     250 kopija "grafičkog dokumentarca" o različitim perspektivama i vizijama mladih kreativnih scena oko europskog kulturnog prostora, razvijenog od strane strip umjetnika koji će se podijeliti ključnim akterima i organizacijama na europskom kulturnom području;

•     1150 DVD primjeraka sa rezultatima “Art Jam-a” i “Showcase-a”;

•     Približno 10.000 promidžbenih materijala kao što su flajeri, plakati, brošure.

Očekivani rezultati

•     Povećana kvaliteta u umjetničkoj proizvodnji naših mladih kreativnih scena, zahvaljujući novim znanjima i iskustvima stjecanim tijekom tečaja, “Art Jam” i “Showcases” dešavanja;

•     Povećana sposobnost ciljne skupine da promiče svoj ​​umjetnički rad kroz europsku dimenziju i učinkovito surađuje s međunarodnim kolegama umjetnicima;

•     Razvoj održive mreže mladih kreativnih scena diljem Europe sposobne da pruži priliku mladim umjetnicima da promoviraju svoj ​​rad izvan svojih nacionalnih granica;

•     Povećanje mogućnosti mobilnosti za mlade europske umjetnike i umjetničke proizvode, kroz promociju projekta i njegovih rezultata ključnim akterima i institucijama na području kulture, lokalno i međunarodno;

•     Povećanje vidljivosti kreativnih scena i njihove važnosti u kulturnom razvitku Europe za specijaliziranu i ne-specijaliziranu široku javnost posjetitelja;

•     Nadahnuti i potaknuti raspravu o europskom kulturnom prostoru;

•     Povećana razina interkulturalnog razumijevanja među europskim kreativnim scenama.

trajanje projekta: od 01.01.2013. do 30.06.2014.

  1. Vodeći partner u projektu: Platform Spartak, Nizozemska
  2. Suorganizatori u projektu:  Generator, Srbija; CGE Erfurt, Njemačka; Mirovna grupa mladih Dunav, Hrvatsk

Ukupna vrijednost projekta: 107.600€

Streets mapping
The aim of the project is to map and connect young creative scenes in Europe. All activities of the project are to develop and support a self sustainable network of young musicians, comics and animation artist. Project results of the art network, will be given a possibility to raise their knowledge about different ways of art expression and will be given inspiration from different cultural perspective and backgrounds. Cooperation between different European art scenes will result with creative, interdisciplined shows and products, which will increase, not only the quality of the art production of every scene, and the possibility to present to the European public.

-    6 days course for 12 young artists about promotion of the art products through an European dimension
-    4 “Art Jams” which will be held in 4 days ( Vranje, Vukovar, Erfurt, Den Haag), and in every town will be involved 10 young artists, 5 domestic and 5 foreign
-    4 showcase in 4 towns, which will be held with the existing local festivals and will be open to general public of the colegue artists youth and local cultural organisations and institutions ( 4000 visitors, 80 artists, 28 international artists)
-    1 public discussion in Haag in which results of the project will be presented with special accent on attracting attention of the cultural participants, key acters and instutions in the international surrounding in Haag. The discussion will moderate 8 experts in the cultural and creative field, and expected number of participants is 100
-    1 web page which will be used for connection of the European creative scene, and will be available to the general public
-    -250 copies DONAU, Holand magazine dedicated to the eastern and south eastern Europe, which will meet holand public with the project and his results
-    250 copies of the graphic documentary about different perspectives and visions of youth cultural space, developed by comics artists which will be split by key acters organisations on the European cultural area
-    -1150 DVD copies with the results of the “Art Jam” and “Showcase”
-cca. 10000 promotional materials such as flyers, posters, brochures
Expected results
-increased quality in art production of our young creative scenes, thanks to the new knowledges and experiences gaing during the course “Art Jam” and “Showcase” happening
-increased ability of the target group to promote their art work through European dimension and efficiently cooperate with international coleagues artists
-development of the sustainable network of young creative scenes across Europe to give an opportunity to young artists to promote their work outside of their national borders
-increased possibilities for youth mobility for youth European artist and artistic products, through promotion of the project and his results to the key acters and institutions on the area of culture, local and international
-increasing visibility of creative scenes and their importance in cultural development of Europe for specialized and non-specialized wide public
-to inspire and encourage discussion about European cultural space
-increased level of intercultural understanding among European creative scenes

Duration of the project: from 01.01.2013.-30.06.2014.Nasilje? Ne, hvala

Projekt „Nasilje? Ne, hvala!” podržan je od strane EU kroz program IPA 2010 – Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima, te sufinanciran sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske
Trajanje projekta: 18 mjeseci, od 3. travnja 2013. do 2. listopada 2014.
Nositelj projekta: PRONI Centar za socijalno podučavanje
Partneri: Obiteljski centar Sisačko-moslavačke županije, Mirovna grupa mladih „Dunav”, Volonterski centar Osijek te Koordinacija udruga mladih Sisak