Otvorena učionica

Trajanje projekta : 22.08.2013 - 21.2.2015.
Partneri : Osnovna škola Darda; Udruga žena Romkinja Romsko srce; Udruga Romkinja Kašmir Belišće

Glavni cilj: promovirati jednake mogućnosti u pristupu obrazovanju za romsku djecu predškolskog i školskog uzrasta u Republici Hrvatskoj

Specifični ciljevi:
- Podržati formalne obrazovne ustanove sa ciljem povećanja broja romske djece koja su započela i završila obrazovanje
- Poboljšati kvalitet obrazovanja romske populacije
- Olakšati socijalnu uključenost romske populacije u obrazovnim ustanovama.

Aktivnosti:
Formiranje skupine romskih pomagača u nastavi
Izrada obrazovnog programa za pomače u nastavi
Obrazovni program – edukacija pomagača u nastavi
Obrazovni program za nastavnike – edukacija nastavnika
Pomoć u nastavi i izvannastavne aktivnosti (igraonice i radionice za djecu)
Podizanje svijesti roditelja (informiranje roditelja, organiziranje i implementiranje foruma, predstave za djecu)
Međusektorski sastanci i okrugli stolovi
Informiranje o projektu i evaluacija

Rezultati projekta:
doprinijet će većoj uključenosti romske djece u obrazovni sustav, pružajući jednake prilike u pristupu obrazovanju i razvoju kapaciteta Roma za asistente u nastavi što će u isto vrijeme ojačati kapacitete škola kao i pozicije romske populacije općenito.
1) minimum 12 pripradnika romske nacionalne manjine sa zavšršenom srednjom školu proći će obuku za pomagače u nastavi i izvannastavne aktivnosti
2)  minimum 70 učenika u dobi od 7-13 godina kroz razdoblje od 12 mjeseci primit će pomoć u nastavi – u Osnovnoj školi u Dardi (40 učenika) i 30 učenika kroz izvannastavne aktivnosti u udrugama Romsko srce u Jagodnjaku i Udruzi Romkinja Kašmir u Belišću
4) provedeno 160 sati mentoriranja za pomoćnike u nastavi i izvannastavne aktivnosti
3) minimum 60 djece u dobi od 5-7 godina i 12- 15 godina sudjelovat će u organiziranim aktivnostima kroz dječje igraonice i radionice za mlade
4) podizanje svijesti kroz brošure, flajere, provdebu 4 javne tribine, 2 predstave za djecu za 240 roditelja pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti obrazovanja
5) formiran intersektoralni radna grupa za poboljšanje obrazovne strukture romske populacije
6 ) osnovna škola Darda i dvije igraonice opremljene didaktičkom opremom za izvannastavne aktivnosti
7) najmanje 800 krajnjih korisnika informirano o projektu, projektnim aktivnostima i rezultatima

Projekt je financiran kroz program darovnice „Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav“, uz financijsku potporu Europska unija iz Europskog socijalnog fonda,  sufinanciranje Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, te međufinanciran sredstvima Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Ukupna vrijednost projekta je 150.994,00 eura  (približno 1.149.064,00 kuna) od čega EU sufinacira s 134.988,64,eura, odnosno približno (1.027.264,00 kuna).

 

Ulaganje u budućnost

Open classroom
Duration of the project: 22.08.2013.-21.02.2015.
Main aim: to promote equal possibilities in access to education for Roma children preschool and school age in the Republic of Croatia

Specific goals:
-supporting formal Educational institution whit an aim to increase number of Roma children who started and finish education
-to improve the quality of education of Roma population
-to make easier social inclusion of Roma population in educational institutions

Activities:
Making the group of Roma asistents in class
Making of the educational programme for assistents in class
Educational programme- education of the assistents in class
Educational programme for teacher- educaton
Help in the class and activities outside the class ( playground and workshops for children)
Raising awareness of the parents ( informing parents, organizing and implementing fourms, shows for the children)
Inter-sector meeting and round tables
Informing about the project and evaluation

Project results
-will contribute to the bigger involment of Roma children into educational system, giving the same opportunities in acsess of the education and development of the capacity of Roma asistents in class, which will strengthen capacities of the schools in the same time.
-minimum of 12 Roma population with high school will be trained for asistents in class and outside-class
-mimimum of 70 students age 7-13 through period of 12 months will receive help in class-in elementary school Darda ( 40 students) and 30 students through outside-class activities in organisations Romsko srce Jagodnjak and Asociation of Roma women in Kašmir,Belišće
-160 hours of mentorship for assistents in class and out of class activities
-minimum of 60 children age 5-7 and 12-15 will participate in organisised activities through children playground and workshops for youth
-raising awareness thorugh brochures, flyers, 4 public events, 2 shows for children for 240 Roma parents about importance of the education
-intesectoral work-group for improving educational structure for Roma population
-elementary school Darda and two playground equipped whit didactic equipment for out of class activities
-at least 800 of users informed about the project, project activities and the results

Ugovorno tijelo: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva